Nebudeš smilniť

Šiesta poznámka o Desatore

Tradičné šieste prikázanie v sebe skrýva posolstvo plné tabuizovaných tém spojených s intimitou a sexualitou. Všetko, čo sa týka partnerských vzťahov sa tradičné hodiny náboženstva snažili vysvetľovať potrebou dodržiavania tohto prikázania.

Archaický výraz NEZOSMILNÍŠ, zvlášť v detských ústach, je neraz dôvodom na úsmevné „skomoleniny“. Avšak pôvodný hebrejský význam hovoril o tom, že spojenie partnerov v intímnom styku je vyhradené len zodpovedným a riadne uzavretým partnerským vzťahom. Mimomanželský sex bol proti tejto zásade a prikázaniu. Išlo preto o rámce toho, čo by sme dnes nazvali usporiadaný a zodpovedný intímny život.

Ako to je dnes

Dnes sa sexualita a rozhovory o intimite vrátili aj s pomocou interdisciplinárneho dialógu cez antropológiu, psychológiu a sociológiu tam kam patrili od začiatku. Stali sa súčasťou uvažovania a bez tabuizácie sa dnes rodičia a deti môžu rozprávať aj s podporou školy a odborníkov v rôznych oblastiach o pohlavných odlišnostiach. Ide o pochopenie toho, ako je naša rodová a pohlavná identita súčasťou nášho celkového ľudského nazerania na svet a ľudí v ňom. Nejde len o to, na aké toalety chodíme.

Sexualita je súčasťou nášho pohľadu na nás samých aj na ľudí okolo nás. Jej intímna povaha je výsadou jednotlivca, jeho zodpovednosti a slobodného rozhodnutia. Vulgarizácia či násilie, ktoré je motivované sexuálnymi podtónmi je však stále dôvodom na obavy, či sme v tejto súvislosti spravili ako spoločnosť a veriaci ľudia všetko pre to, aby sme sa mohli o tejto téme baviť na úrovni našej doby a civilizácie.

Partnerstvo je rozhodnutím dvoch ľudí a ich blízkosť sa preto prejavuje aj v intímnej oblasti, ktorá je ich osobným a ľudským právom. Usporiadané patnerské vzťahy sa aj vďaka aktuálnym poznatkom genetiky, medicíny, psychológie či sociológie a práva dajú usporiadať lepšie, ako tomu je u nás v súčasnosti.

Partnerstvá dospelých ľudí

Niekde tu by sme mohli hľadať inšpiráciu aj pre legislatívne úpravy spolužitia dvoch ľudí, o ktorých kvalite a obsahu Biblia nehovorí. Poznanie medicíny, biológie či psychológie a spoločenských vied nám priniesli nové fakty. Podobne ako pri akceptovaní faktu o tom, že zem je guľatá a točí sa okolo slnka. To zmenilo veľa kapitol aj v učení cirkvi. Podobne ako keď archeológia doložila, že ľudský život sa vyvíjal na rôznych častiach Zeme paralelne a nevznikol len v biblickom Edene z jedného páru muža a ženy.

Partnerstvá ľudí majú svoje miesto v živote spoločnosti a spoločnosť má svojim členom pomáhať a inštitucionálne podporovať zodpovedné a plnohodnotné partnerské spolužitie ľudí, ich vzájomné vťahy, sociálne ukotvenie či opatrenia súvisiace so zdravotným stavom či majetkovoprávnym usporiadaním. Podobne komplexne ako inštitút manželského spolužitia v občianskom civilnom manželstve. Preto je potrebné o tom uvažovať.

Priestor pre zodpovedné riešenie

Ako si tieto časti svojej vierouky zosúladia so stavom interdisciplinárneho konsenzu na tomto poli je v právomoci cirkví. Občianska spoločnosť zatiaľ môže otvoriť nové cesty pre zrovnoprávenie všetkých zodpovedných foriem partnerského spolužitia. Aby rodiny či ich už tvoria len partneri, ktorí majú deti alebo sú bezdetní. Či sú to rodiny, ktoré majú z rôznych dôvodov len jedného rodiča samoživiteľa alebo ide aj o gejov a lezby.

Prikázanie nezosmilníš upozorňuje na to, že sexualita má byť zodpovednou a jej prejavy sa ako všetky prejavy intimity majú riadiť práve slobodnou vôľou a súhlasom obidvoch partnerov.

Imperatív rešpektujúceho dialógu

Všetci ľudia majú v tomto smere mať slobodu, ktorú realizujú v spoločnosti. Následne, ak sú veriaci, aj v ich autonómnych a od štátu neutrálnych spoločenstvách viery. Mnohé kresťanské komunity vo svete majú rôzny pohľad na predmanželské spolužitie, rozvody, či etiku intímnych vzťahov. Rozdiely a vývoj je aj v tejto oblasti úplne prirodzený. Všetko je otvorené. Zároveň nemusíme vymýšľať teplú vodu ak vidíme okolo nás vo svete inšpiráciu a funkčné vzory aj pre nás.

Zároveň je potrebné zodpovedne oddeliť konfesionáne ladené postoje od štátu, ktorý sa neviaže na žiadne náboženstvo a idelógiu. Aj to je súčasťou našej spoločnej cesty.

Hľadajme aj my nové cesty k našej šťastnejšej budúcnosti bez predsudkov a tabu. Citlivosť tejto témy by nás mala viesť k zodpovednému posúdeniu toho, ako spoločne spraviť krok dopredu. Ide o to, aby sa sloboda a právo dostávali do nášho každodenného života pri vzájomnom porozumení. Mať záujem na vecnom dialógu kompetentných odborníkov a tých, ktorých sa táto téma najviac dotýka, je prvou podmienkou dobrého riešenia.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *